Truy Cập Ngay

Trung-Ấn căng thẳng tột độ: Xe tăng hai bên vào tầm bắn, PLA áp sát cứ điểm của Ấn Độ

shape image
© ALOSUB.NET. All rights reserved.